PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:47:34 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:43:45 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
3Khách vãng lai11:41:54 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai11:05:33 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai10:17:48 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=412
6Khách vãng lai10:16:55 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=413
7Khách vãng lai10:16:29 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=415
8Khách vãng lai10:16:29 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=415
9Khách vãng lai10:16:16 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai10:03:46 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai09:28:45 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
12Khách vãng lai09:21:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
13Khách vãng lai09:13:25 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00084
14Khách vãng lai08:42:58 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
15Khách vãng lai08:02:16 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
16Khách vãng lai07:55:26 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
17Khách vãng lai07:55:20 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
18Khách vãng lai07:33:09 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00084
19Khách vãng lai07:32:59 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai07:25:51 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
21Khách vãng lai06:59:01 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01147
22Khách vãng lai06:21:10 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=397
23Khách vãng lai06:04:49 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=410
24Khách vãng lai05:57:23 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
25Khách vãng lai04:40:35 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11774
26Khách vãng lai04:38:21 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=403
27Khách vãng lai04:32:37 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
28Khách vãng lai04:31:43 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
29Khách vãng lai04:30:59 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai04:14:15 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11776
31Khách vãng lai04:04:28 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
32Khách vãng lai03:56:14 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai03:40:07 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
34Khách vãng lai03:30:03 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=413
35Khách vãng lai02:45:09 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai02:29:05 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=405
37Khách vãng lai02:27:40 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
38Khách vãng lai02:24:48 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
39Khách vãng lai02:20:31 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai02:19:42 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai02:18:21 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
42Khách vãng lai02:11:33 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
43Khách vãng lai02:06:14 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai01:48:13 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
45Khách vãng lai01:46:17 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
46Khách vãng lai01:42:21 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00107
47Khách vãng lai01:34:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6740
48Khách vãng lai01:24:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
49Khách vãng lai01:17:29 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
50Khách vãng lai00:43:20 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
51Khách vãng lai00:18:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
52Khách vãng lai00:09:04 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
53Khách vãng lai00:05:47 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=389
21 9 2018