PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:02:38 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:00:22 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai03:46:32 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai03:29:31 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
5Khách vãng lai03:25:24 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
6Khách vãng lai03:21:49 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai03:17:06 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
8Khách vãng lai03:15:47 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai03:10:53 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai03:09:48 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai03:07:00 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
12Khách vãng lai03:06:50 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
13Khách vãng lai02:33:26 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
14Khách vãng lai02:30:55 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6838
15Khách vãng lai02:01:09 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai01:57:50 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00220
17Khách vãng lai01:47:56 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
18Khách vãng lai01:32:52 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=410
19Khách vãng lai01:31:23 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=410
20Khách vãng lai01:26:33 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
21Khách vãng lai00:59:22 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
22Khách vãng lai00:46:29 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
23Khách vãng lai00:14:07 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6837
19 1 2019